Oblastný futbalový zväz Komárno

POZVÁNKA


Oblastný futbalový zväz Komárno, Elektrárenská 1, 945 01 Komárno

P O Z V Á N K A

Volebná Konferencia Oblastného futbalového zväzu Komárno

 Touto cestou si Vás dovoľujeme čo najsrdečnejšie pozvať na Volebnú Konferenciu ObFZ Komárno. Volebná Konferencia sa uskutoční v piatok 20. Decembra 2013 o 17.00 h v Kameničnej v Kultúrnom stredisku.

 

Program

 

 1.  Otvorenie - vyhlásenie, že Konferencia bola zvolaná so stanovami ObFZ Komárno

 2.  Procedurálny úvod – voľba pracovných komisií (volebná, mandátová, návrhová) a menovanie overovateľov zápisu.

 3.  Schválenie programu Konferencie

 4.  Udelenie ocenení

 5.  Správa predsedu mandátovej komisie

 6.  Schválenie návrhu rokovacieho poriadku

 7.  Schválenie návrhu volebného poriadku

 8.  Správa predsedu ObFZ Komárno

 9.  Správa predsedu revíznej komisie ObFZ Komárno

10. Správa o hospodárení ObFZ Komárno a informácia o rozpočte na rok 2014

11. Vystúpenie hostí

12. Voľby do orgánov ObFZ Komárno

      a. voľba predsedu ObFZ

      b. voľba členov Výkonného výboru ObFZ

      c. voľba predsedu revíznej komisie

      d. voľba predsedu odvolacej komisie

      e. voľba predsedu disciplinárnej komisie

      f. voľba delegátov na Konferenciu ZsFZ

Konferencia potvrdzuje predsedu ObFZ za člena Výkonného výboru ZsFZ

13.  Rôzne – diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Záver

 

 

                                                                                                                  Ing. František  N a g y

  Komárno, 11.12.2013                                                                             predseda ObFZ Komárno


ROKOVACÍ PORIADOK


ROKOVACÍ    PORIADOK

VOLEBNÁ  KONFERENCIA

OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU KOMÁRNO

 

Článok 1

Na  konferencii sa zúčastňujú:

a/ delegáti s právom hlasovať

b/ členovia VV  ObFZ a predseda  RK  ObFZ

c/ sekretári  ObFZ

d/ predsedovia odborných komisií

e/ hostia

f/ zástupcovia masovokomunikačných prostriedkov.

 

Článok 2

Ako delegáti s právom hlasovať sa na konferencii zúčastňuje 35 delegátov delegovaných FO ( 1 delegát za 1 FO ).

                                                             

 

Článok 3

1. Konferencie je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s právom hlasovať.

2. Na prijatie rozhodnutia je potrebné dodržať postup v súlade so Stanovami ObFZ Komárno a volebným poriadkom.

 

Článok 4

1. Priebeh Konferencie zabezpečuje pracovné predsedníctvo a pracovné komisie.

2. Konferencia na začiatku rokovania volí tieto orgány:

            a. pracovné predsedníctvo

            b. mandátovú komisiu

            c. volebnú komisiu

            d. návrhovú komisiu

3. Návrhy na zloženie pracovného predsedníctva, pracovných komisií a ich predsedov predkladá riadiaci Konferencie. Ich voľbu uskutočňujú delegáti s právom hlasovať verejným hlasovaním.

 

Článok 5

1. Konferenciu riadi predsedajúci, ktorého tým poverilo pracovné predsedníctvo podľa programu, ktorý Konferencia schválila v úvode rokovania.

2. Návrh programu Konferencie predkladá pracovné predsedníctvo, prípadné návrhy na zmenu, či doplnenie navrhovaného programu môžu podávať len delegáti s právom hlasovať.

3.  K jednotlivým bodom programu sa môžu delegáti vyjadrovať v rámci ich prerokovávania.

4. V záujme operatívnosti a  vecného rokovania Konferencie má delegát na prednesenie návrhu alebo diskusného vystúpenia časový limit 3 minúty. V priebehu diskusie je opakované vystúpenie delegáta k tomu istému bodu prípustné len so súhlasom pracovného predsedníctva.

5. V priebehu rokovania Konferencie má delegát právo vystúpiť s faktickou poznámkou v trvaní najviac 1 minúty. 

6. Písomné návrhy, pripomienky a  doplnky k prerokovaným bodom programu možno podávať pracovnému predsedníctvu alebo pracovným komisiám.

7.  Písomne odovzdané návrhy, pripomienky a  doplnky sú považované za príspevky, ako keby boli prednesené ústne na Konferencii.

  

Článok 6

1. Spôsob hlasovania a priebeh volieb orgánov ObFZ upravuje volebný poriadok Konferencie.

2. Hlasovanie o procedurálnych otázkach a predložených materiáloch sa uskutočňuje verejným hlasovaním delegátov s právom hlasovať zodvihnutím mandátového lístka.

3. V prípade, že pri prijímaní uznesení boli prednesené protinávrhy, hlasuje sa najskôr za pôvodný návrh prednesený pracovným predsedníctvom, alebo pracovnými komisiami a potom o ostatných návrhoch v poradí, ako boli prednesené.

 

Článok 7

Priebeh rokovania z Volebnej Konferencie bude sekretárom ObFZ zápisnične zaznamenaný a podpísaný overovateľmi zápisnice.


VOLEBNÝ PORIADOK


VOLEBNÝ PORIADOK
Oblastného futbalového zväzu Komárno

 

Článok 1

         Najvyšším orgánom Oblastného futbalového zväzu (ďalej len ObFZ) je Konferencia, ktorá sa koná najmenej raz za jeden rok, pričom voľby orgánov sa konajú raz za 4 roky.

 

Článok 2

Konferencia volí:                     a/ predsedu ObFZ

                                               b/ členov Výkonného výboru ObFZ z jednotlivých mikroregiónov

                                               c/ predsedu revíznej komisie ObFZ

                                               d/ predsedu odvolacej komisie ObFZ

                                               e/ predsedu disciplinárnej komisie ObFZ

                                               f/  predsedu volebnej komisie ObFZ

                                               g/ dvoch členov volebnej komisie ObFZ

                                               h/ delegátov na Konferenciu ZsFZ

Konferencia potvrdzuje predsedu ObFZ za člena VV ZsFZ.

 

Článok 3

 1. Tento volebný poriadok upravuje spôsob a postup pri voľbách orgánov ObFZ uvedených v čl. 2
 2. Voľby na Konferencii sa môžu konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov s právom hlasovať.

Článok 4
Volebná komisia

 1. Voľby všetkých funkcií uvedených v čl. 2 riadi volebná komisia. 
 2. Volebná komisia je trojčlenná vrátane predsedu.

 

Článok 5

Kandidáti

 1. Kandidátov na volené funkcie podľa čl. 2 volebného poriadku predkladá volebná komisia.  Pri kandidátoch platí nezlučiteľnosť funkcií. Návrh musí byť predložený podľa znenia Stanov ObFZ Komárno.
 2. Kandidáti na jednotlivé funkcie musia podať svoju kandidatúru volebnej komisii najneskôr do 18.00 hod.  dňa 11.12.2013. Kandidatúra musí obsahovať  meno a priezvisko navrhovaného kandidáta, navrhovanú funkciu a písomný súhlas kandidáta návrhu.
 3. Kandidáti na jednotlivé funkcie musia byť na Konferenciu pozvaní. 

 

Článok 6

Voľby a hlasovanie

 1. Voľby všetkých funkcií sa uskutočňujú tajným hlasovaním. Pred každým hlasovaním volebná komisia vykoná prezentáciu delegátov s právom hlasovať. V prípade, že na funkciu je jeden kandidát, voľba sa môže uskutočniť verejným hlasovaním.  Na čele VV dajú návrhy kandidátov jednotlivé mikroregióny a Konferencia ich volí ako celok verejne.
 2. Volebná komisia odovzdá každému delegátovi s právom hlasovať hlasovacie lístky na volené funkcie s menami kandidátov.

 

Článok 7
Neplatnosť hlasovacieho lístka

 1. Hlasovací lístok je neplatný ak na predsedu ObFZ a na predsedu revíznej, odvolacej, volebnej  a disciplinárnej komisie ObFZ:

a/ je zakrúžkované viac ako jedno poradové číslo kandidáta

b/ nie je zakrúžkované žiadne poradové číslo kandidáta

c/ je v návrhu niektorý kandidát prečiarknutý, alebo sú v hlasovacom lístku svojvoľne vpisované ďalšie údaje, prípadne dopisované ďalšie mená

d/ neobsahuje plný počet navrhnutých kandidátov

 1. Voľby sú neplatné, ak je počet odovzdaných hlasovacích lístkov vyšší ako počet prítomných delegátov s právom hlasovať. Voľby v takom prípade sa musia opakovať.

 

Článok 8
Vyhodnotenie volieb

 1. Pri voľbe predsedu ObFZ je zvolený ten kandidát, ktorý získal 2/3 väčšinu hlasov pozvaných delegátov s právom hlasovať. Pri voľbe predsedu revíznej, odvolacej, volebnej a disciplinárnej komisie ObFZ je zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov pozvaných delegátov s právom hlasovať.
 2. Ak v prvom kole za podmienok uvedených v odseku 1 nebudú zvolení kandidáti na určené funkcie, uskutoční sa pre voľbu  nezvolených funkcií druhé kolo volieb. Do druhého kola postupujú prví dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov, ktorí nezískali nadpolovičnú väčšinu hlasov, v prípade predsedu ObFZ 2/3 väčšinu hlasov v 1. Kole.
 3. V každom ďalšom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal jednoduchú väčšinu hlasov.

 

Článok 9
Záverečné ustanovenia

Výsledky volieb overujú svojím podpisom členovia volebnej komisie. Správu o výsledkoch volieb predkladá volebná komisia Konferencii.


TOPlist